Menu

Onze missie & visie

DSCF9790 highres

Motto en visie

'Leer mij het zelf te doen'

Dat is het motto van onze school. Het is wat ons betreft de kern van het Montessorionderwijs. Wij willen kinderen helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandige, zelfbewuste en gelukkige jonge mensen. ‘Leer mij het zelf te doen’ is samen met onze christelijke identiteit het fundament van ons onderwijs. Zelfstandig leren denken en handelen, betekent op onze school: individueel, probleemoplossend en samenwerkend leren.

 

DSCF9720 highres

Verschillende leeftijden bij elkaar

We komen tegemoet aan de spontane belangstelling van kinderen en sluiten aan bij hun individuele ontwikkeling. In een montessorigroep zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar. Van vier tot zes jaar in de onderbouw, van zes tot negen in de middenbouw en van negen tot twaalf in de bovenbouw. Zo leren kinderen op verschillende manieren samenwerken. In elke bouw is een kind de jongste en de oudste en ervaart dus beide rollen.

DSCF9777 highres

Regisseur van eigen leerproces

Wij zijn ervan overtuigd dat een kind zich van nature graag ontwikkelt. Die ontwikkeling ondersteunen en stimuleren onze leerkrachten door ieder kind optimaal te motiveren en uit te dagen en zorgen zij voor de ideale ‘voorbereide omgeving’. In de klas vinden kinderen uitdagende materialen en activiteiten waarmee zij zelf aan het werk kunnen. Natuurlijk houden we in de gaten of een kind zich niet te eenzijdig ontwikkelt en of hij of zij alle leerdoelen haalt. Al leert onze ervaring dat kinderen prima in staat zijn om zelf regisseur te zijn van hun eigen leerproces.

origin of montessori

Hier staan wij voor

Grondlegger van het montessorionderwijs was Maria Montessori. Deze Italiaanse arts en hoogleraar antropologie ontwikkelde een bijzondere methode voor de opvang en begeleiding van kinderen. Deze methode is inmiddels uitgegroeid tot het huidige montessorionderwijs dat gestoeld is op een aantal belangrijke speerpunten.

1. Zelf leren doen

Zelfstandig leren denken en handelen, betekent op onze school: individueel, probleemoplossend en samenwerkend leren. We komen tegemoet aan de spontane belangstelling van kinderen en sluiten aan bij hun individuele ontwikkeling. In een montessorigroep zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar. Van drie tot zes jaar in de onderbouw, van zes tot negen in de middenbouw en van negen tot twaalf in de bovenbouw. Zo leren kinderen op verschillende manieren samenwerken. In elke bouw is een kind de jongste en de oudste en ervaart dus beide rollen.

2. Aandacht

Om de basisschool zelfbewust en zelfstandig te verlaten is niet alleen cognitieve ontwikkeling van belang, maar ook zaken als zelfreflectie, probleemoplossend vermogen en sociaal-emotionele ontwikkeling. Juist ook aan deze aspecten van ‘groeien’ besteden wij veel aandacht. Aandacht voor jezelf, elkaar, je omgeving, de natuur en onze samenleving vinden wij belangrijk. In elke groep maken we daarom dagelijks tijd voor een bezinningsmoment. Daarin maken we duidelijk dat iedereen respect en waardering verdient: ieder is geboren om in vrijheid te leven. ‘Aandacht’ voor de natuur en onze omgeving uit zich heel concreet in het feit dat kinderen een klassendier of plant verzorgen. Het blijkt ook uit de onderwijsprojecten die wij aanbieden rondom ‘groene’ en ‘maatschappelijke’ thema’s.

3. Trots

Wij willen kinderen en ouders graag inspireren en verbinden. Wij vormen als school immers een leef- en leergemeenschap waar we als team en ouders samen kinderen helpen om op en uit te groeien tot zelfstandige persoonlijkheden die trots zijn op zichzelf. Als je zelf iets leert, ontdekt, dan maakt je dat trots. Als het je lukt om die uitdaging aan te gaan, over die drempel heen te stappen of iets wat je voor onmogelijk hield lukt tóch, geldt dat óók. Juist daarom willen wij kinderen helpen het zelf te doen. We gaan voor succeservaringen en kijken naar talent. Dat geldt ook voor ons team. Ook leerkrachten krijgen de ruimte om te groeien en om hun talent te laten zien. Dat zorgt voor enthousiasme en dat stralen we uit naar onze leerlingen. Samen zijn we dus een lerende school waar we trots op zijn!

4. Betrokken

Uitdagen, stimuleren en motiveren: dat is wat onze leerkrachten elke dag doen in hun groep. Zij zijn betrokken bij de individuele, brede ontwikkeling van ieder kind en zijn daarbij zijn of haar coach. Kinderen krijgen bij ons vrijheid om zelf hun werk te kiezen en in te delen. Daarbij horen duidelijke routines: kinderen weten precies wat van hen verwacht wordt en wat zij van hun leerkracht kunnen verwachten. We hebben een duidelijke werkstructuur en kennen een vaste dagindeling met vijf gelijke schooldagen. Kinderen worden bij ons op school gestimuleerd om zelf optimaal betrokken te zijn bij hun leerproces. Daar hoort bij dat je zelf een oplossing vindt voor een probleem. Bij een hulpvraag van een kind stelt de leerkracht daarom vragen in plaats van meteen de uitleg te geven. Plannen is een taak van leerkracht én kind, kinderen zijn zich bewust van hun leerdoelen en corrigeren waar mogelijk zelf hun eigen werk. Natuurlijk steeds met begeleiding van hun coach.

5. Wereldwijs

Ieder kind is uniek en ieder mens heeft een unieke plaats in ons universum. Dat willen we overbrengen tijdens ons kosmisch onderwijs. Dat neemt op onze school een belangrijke plaats in. Via kosmisch onderwijs leren kinderen de wereld begrijpen en worden zo steeds wereldwijzer! Het Griekse woord ‘kosmisch’ betekent orde en harmonie in de wereld en op een globaler niveau, het universum. Ieder element in de natuur heeft een eigen taak bij het in stand houden van de balans in het universum.

Zo krijgen kinderen steeds meer gevoel bij de samenhang tussen alle elementen uit de wereld om hen heen. Ervaringen op het gebied van tijd, plaats en natuur helpen daarbij, waardoor kinderen steeds beter leren begrijpen wat zij (en wij) zelf kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de aarde. We maken gebruik van allerlei materialen en laten kinderen indrukken en ervaringen opdoen die helpen om de kosmos te begrijpen.

Een ander aspect van ‘wereldwijs’ worden, is de tijd en aandacht die we besteden aan kunst- en cultuureducatie. Elk jaar doen we mee met het cultuurmenu waarbij kinderen in aanraking komen met alle kunstdisciplines. Zelf geven we les in ons atelier in de vakken tekenen, beeldende vorming. We doen mee met ‘Muziek in de klas’. Kinderen leren via dit project onder leiding van een muziekdocent viool, saxofoon of slagwerk bespelen.

6. Mediawijs

Goed leren omgaan met nieuwe media is essentieel voor kritische en zelfstandige jonge mensen. Daarom willen we graag dat onze kinderen mediawijs worden en is ‘mediawijsheid’ een vast onderdeel van ons onderwijs. Mediawijsheid staat voor ‘het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee kinderen zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld’.

Je bewust worden van de mogelijkheden en onmogelijkheden van al die media, vaardigheden ontwikkelen om ze te gebruiken, een kritische houding ontwikkelen in het gebruik: het hoort er allemaal bij op onze school. ICT raakt steeds meer geïntegreerd in het onderwijs zodat kinderen volop terecht kunnen achter de computer, laptop of tablet.

We werken met iPads op onze school. De ontwikkelingen in onderwijs en ICT staan natuurlijk niet stil, we blijven in ontwikkeling om ook zelf steeds mediawijzer te worden. Onze school is actief op Facebook en Twitter.

DSCF0061 highres

Identiteit

Onze school is onderdeel van Stichting PCBO. We geven onder andere vorm aan deze identiteit door verhalen uit de bijbel te vertellen en de feestdagen te vieren. We willen graag dat de kinderen zich bewust worden van het feit dat je kunt nadenken over je levensvisie, dat je hier een mening over kunt vormen. Dat houdt dan vanzelf in dat je respectvol leert omgaan met de levensvisie van anderen. We dringen elkaar geen gedachten op, maar oefenen om in vrijheid zelf na te denken.