Menu

Ouderparticipatie

ouderparticipatie v2

Ouderparticipatie

Een school kan niet zonder de leerlingen, maar een school kan ook niet zonder ouders. Samen hebben we een belangrijke rol in de opvoeding van de leerlingen. Wij hechten er daarom veel belang aan ouders te betrekken bij de diverse activiteiten op school.

Ouderbetrokkenheid

Je kind brengt een groot gedeelte van de dag op school door, waardoor een deel van de opvoeding van je kind door de school wordt overgenomen. Het is daarom in het belang van de kinderen dat we goed samenwerken. Wij willen ouders zoveel mogelijk betrekken bij de school en hopen dat onze ouders met belangstelling de ontwikkelingen van hun kind op school volgen.

Verwachtingen over en weer

Onze visie op montessorionderwijs is voor ons de leidraad bij onze omgang met de kinderen. We verwachten van jou als ouder dat je deze visie onderschrijft en ondersteunt. Wij vinden het belangrijk dat zowel ouders als teamleden in goed overleg samenwerken om een kind te bieden wat het nodig heeft. Wij staan open voor je feedback. We nemen de tijd als dit voor je kind nodig is. Is er iets dat voor je kind of voor jou van belang is, maak dan een afspraak met de leerkracht of indien nodig met de intern begeleider of de directeur.

Blijf niet rondlopen met een vraag of probleem. Wij weten immers niet waar je mee zit als het ons niet verteld is. Wij van onze kant nemen met je contact op als wij een overleg van belang vinden. In het algemeen geldt dat de leerkracht na schooltijd meer rust en tijd heeft om te overleggen, dan vóór schooltijd. Actieve inbreng en feedback van ouders wordt zeker gewaardeerd.

Oudercommunicatie

We vinden het van groot belang om ouders en verzorgers goed op de hoogte te houden van de ontwikkeling van hun kind en hen te informeren over alle belangrijke gebeurtenissen op school met betrekking tot de kinderen. Allerlei zaken worden elke dag vastgelegd, om de kinderen zo goed mogelijk te volgen. Je kunt daarbij denken aan observaties, toets-uitslagen en registratie van het gemaakte of gedane werk.

Gesprekken

Op onze school werken we in drie periodes van ongeveer 11 weken. In de tussenweken word je uitgenodigd om samen met je kind naar school te komen voor een kind-ouder gesprek. In dit gesprek wordt gesproken over de doelen voor het kind in de periode die voorbij is en de periode die komt. De gesprekken hebben tot doel om de driehoek, leerkracht, kind, ouder te bekrachtigen. Ook worden er dan afspraken gemaakt met betrekking tot de pedagogische of didactische aanpak van je kind.

Rapportverslagen

De kinderen krijgen twee keer per jaar een verslag mee. Eén keer in november en een keer in juni. Ook voor de kinderen in de onderbouw wordt een verslag geschreven. Het verslag heeft twee functies. Het is de bedoeling dat de leerkracht het met je bespreekt maar ook dat je het verslag met je kind bespreekt. Door middel van dit verslag willen we je zo goed mogelijk informeren over de cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling van je kind. Het verslag is een combinatie van de resultaten en observaties.

OR v2

Ouderraad (OR)

De ouderraad is samengesteld uit enthousiaste ouders van leerlingen die op onze school zitten. De ouderraad vergadert zo'n acht keer per jaar, en organiseert leuke activiteiten voor de kinderen. Denk bijvoorbeeld aan de avondvierdaagse, het sinterklaasfeest, kerstviering, paasontbijt, schoolreizen, kerk- en schooldienst, sportdag, kleuterfeest en nog veel meer. Lijkt het je leuk om onze ouderraad te versterken? Stuur dan een mailtje naar [email protected] 

OR 1 v2

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad heeft een belangrijke rol bij het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs. De medezeggenschapsraad beslist en denkt mee over diverse zaken die de school aangaan zoals het schoolplan, de schoolgids en het activiteitenplan. Belangrijke besluiten die de het bestuur wil nemen, moeten worden voorgelegd aan de MR. Andersom kan de MR elk standpunt dat zij heeft, kenbaar maken aan het bestuur. Dit kan de MR gevraagd én ongevraagd doen. De leden van de MR zijn bereikbaar en aanspreekbaar op het schoolplein, en via [email protected]

GMR 2 v2

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) worden onderwijsinhoudelijke en personeelszaken besproken die schooloverstijgend zijn. In de GMR zitten teamleden en ouders van diverse PCBO-scholen.