Ouderbetrokkenheid

Uw kind brengt een groot gedeelte van de dag op school door, waardoor een deel van de opvoeding van uw kind door de school wordt overgenomen. Het is daarom in het belang van de kinderen dat we goed samenwerken. Wij willen ouders zoveel mogelijk betrekken bij de school en hopen dat onze ouders met belangstelling de ontwikkelingen van hun kind op school volgen.

 

Verwachtingen over en weer

Wat kunt u van ons verwachten en wat verwachten wij van u? Onze visie op montessorionderwijs is voor ons de leidraad bij onze omgang met de kinderen. We verwachten van u als ouder dat u deze visie onderschrijft en ondersteunt.

Wij vinden het belangrijk dat zowel ouders als teamleden in goed overleg samenwerken om een kind te bieden wat het nodig heeft. Wij staan open voor uw feedback. We nemen de tijd als dit voor uw kind nodig is. Is er iets dat voor uw kind of voor u van belang is, maakt u dan een afspraak met de leerkracht of indien nodig met de intern begeleider of de directeur.

Blijft u niet rondlopen met een vraag of probleem. Wij weten immers niet waar u mee zit als het ons niet verteld is. Wij van onze kant nemen met u contact op als wij een overleg van belang vinden. In het algemeen geldt dat de leerkracht na schooltijd meer rust en tijd heeft om met u te overleggen, dan voor schooltijd. Actieve inbreng en feedback van ouders wordt zeker gewaardeerd.

Hoe nog meer

Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad geeft adviezen en heeft instemmingsbevoegdheid met betrekking tot onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Bijvoorbeeld: de vakantieregeling, de inzet van personeel, sollicitatieprocedures. Daar waar activiteiten voor belangstellenden worden georganiseerd helpt de MR mee en geeft informatie vanuit de MR aan belangstellenden. De MR bestaat uit ouders en leerkrachten. De zittingsduur van de leden is drie jaar. Van de leden van de MR treedt jaarlijks een derde deel af volgens een door de raad op te maken rooster. Aftredende leden zijn herkiesbaar.

Ouderraad (OR)
De ouderraad bestaat uit ouders en is ondergebracht in een stichting. De ouderraad helpt bij de voorbereiding van de schoolreisjes, feesten en andere activiteiten. Ook is de OR actief tijdens activiteiten voor belangstellenden, zodat belangstellenden uitgebreid de kans krijgen om via ouders van OR informatie over de school te krijgen. De OR komt regelmatig bij elkaar voor overleg.