Praktisch

De kinderen komen niet alleen uit verschillende wijken, maar hebben vaak ook een verschillende achtergrond. Een deel van de ouders kiest onze school omdat we een christelijke school zijn. Een steeds groter deel van de ouders kiest bewust voor onze school omdat we een montessorischool zijn, weer anderen kiezen voor de school als buurtschool. Binnen onze school hebben we dan ook te maken met kinderen vanuit verschillende achtergronden. We vinden het daarom heel belangrijk dat kinderen elkaar leren respecteren en dat een ieder de ruimte krijgt om in vrijheid te kunnen leren. Sfeer, veiligheid, respect, openheid en zorg voor jezelf, de ander en de omgeving staan hierbij centraal.

 

Hoe ziet een schooldag eruit?

Dagprogramma

Onderbouw
08:20 uur binnenkomst en begroeting (hand)
08:30 uur werkperiode (flexibele fruitpauze)
10:30 uur buiten
11:30 uur groepsactiviteit
12:00 uur lunch en bezinning
12:30 uur voorlezen
13:00 uur werken / spelen en bewegen/ taken
14:00 uur einde schooldag

Middenbouw
08:20 uur binnenkomst en begroeting (hand)
08:30 uur werkperiode (flexibele fruitpauze)
11:30 uur buiten
12:00 uur lunch en bezinning
12:30 uur lezen
13:00 uur groepsactiviteit / werkperiode
13:45 uur taken
14:00 uur einde schooldag

Bovenbouw
08:20 uur binnenkomst en begroeting (hand)
08:30 uur werkperiode (flexibele fruitpauze)
11:30 uur lunch en bezinning
12:00 uur buiten
12:30 uur jeugdjournaal en lezen
13:00 uur groepsactiviteit / werkperiode
13:45 uur taken
14:00 uur einde schooldag

Oudercommunicatie

We vinden het van groot belang om u als ouders, verzorgers goed op de hoogte te houden van de ontwikkeling van uw kind en u te informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school met betrekking tot uw kind. Allerlei zaken worden elke dag vastgelegd, om uw kind zo goed mogelijk te volgen. U kunt daarbij denken aan observaties, toets-uitslagen en registratie van het gemaakte of gedane werk.

Gesprekken
Op onze school werken we in drie periodes van ongeveer 11 weken. In de tussenweken wordt u uitgenodigd om samen met uw kind naar school te komen voor een kind-ouder gesprek. In dit gesprek wordt gesproken over de doelen voor het kind in de periode die voorbij is en de periode die komt. De gesprekken hebben tot doel om de driehoek, leerkracht, kind, ouder te bekrachtigen. Ook worden er dan afspraken gemaakt met betrekking tot de pedagogische of didactische aanpak van uw kind.

Rapportverslagen
De kinderen krijgen twee keer per jaar een verslag mee. Eén keer in november en een keer in juni. Ook voor de kinderen in de onderbouw wordt een verslag geschreven. Het verslag heeft twee functies. Het is de bedoeling dat de leerkracht het met u bespreekt maar ook dat u het verslag met uw kind bespreekt. Door middel van dit verslag willen we u zo goed mogelijk informeren over de cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling van uw kind. Het verslag is een combinatie van de resultaten en observaties.

Schoolvakanties en vrije dagen

De schoolvakanties voor het schooljaar 2021-2022 zijn:

Herfstvakantie          16 oktober tot en met 24 oktober

Kerstvakantie           24 december tot en met 9 januari

Voorjaarsvakantie   25 februari tot en met 6 maart

Meivakantie              23 april tot en met 8 mei

Zomervakantie         8 juli tot en met 21 augustus

 

Voor Passe-Partout Centrum & Kerschoten gelden de volgende extra vrije dagen: 15 oktober 2021 - 24 december 2021 - 25 februari 2022 - 14 april 2022 - 8 juli 2022

 

 

U kunt hier alle relevante schooldocumenten downloaden.

Wetenschappelijk onderzoek

Het verbeteren van het onderwijs van onze school en wetenschappelijk onderzoek

Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast. Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren en voor onze gesprekken met bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van taal- en rekentoetsen kunnen hiervoor belangrijk zijn. Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren weten we wat de ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe goed onze school het doet. Dit is belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op onze school beter te maken, maar ook het onderwijs in heel Nederland helpt verbeteren.

De school gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling van onze leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige omgeving worden opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl). Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere mensen.

Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Ook in openbare publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt. Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit laten weten bij de school. De school zorgt er dan voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd worden.